Tagalog Sayings

Learn Tagalog

tab Home
tab Bookmark Us!

Beginning Lessons

tab Spanish vs Tagalog
tab I Love You Sayings
tab Days of the Week
tab Months of the Year
tab Telling TIme

Tagalog Conversations

tab Asking Questions
tab Declining Invitation
tab Knowing Each Other
tab Restaurant
tab Working

Phrases from Yahoo

tab Ang cute cute mo talaga
tab Katulad nito / noon

 

‘Pray’ in Tagalog

October 18, 2011

 

Pray – dalangin, ipanalangin/manalangin, ipagdasal/magdasal/Ipagdarasal
Praying – nagdarasal, nananalangin

 

Let’s pray to God.
Tagalog: Manalangin tayo sa Panginoon.
Magdasal tayo sa Panginoon.

I am praying to God that you will have a good health.
Tagalog: Ako ay nagdadasal sa Panginoon na magkaroon ka ng mabuting kalusugan.

Think positive and pray.
Tagalog: Mag-isip ng positibo at magdasal.

I always pray.
Tagalog: Palagi akong nagdarasal.

Please pray for me.
Tagalog: Pakiusap ipagdasal niyo ako.

Pray for the sinners.
Tagalog: Ipagdasal ang mga makasalanan.

Let’s pray for them.
Tagalog: Ipagdasal natin sila.

Pray for my safety.
Tagalog: Ipadasal niyo ang aking kaligtasan.

God will answer your prayers.
Tagalog: Sasagutin ng Panginoon ang iyong mga dasal.

 

Intermediate Lessons

tab Animals
tab Colors
tab Family / Relatives
tab 'ng' in Tagalog
tab 'po' in Tagalog
tab Question Examples
tab Question Words
tab 'ako', 'ko', 'sa akin'
tab 'ka' in Tagalog
tab 'kayo', 'ninyo', 'inyo'
tab 'mo' in Tagalog
tab 'rin' and 'din'
tab 'sa akin'
tab 'sa iyo'
tab 'sa kanya'
tab 'siya'

Similarities of Spanish and Tagalog

© Copyright 2009-2011 TagalogSayings.com, All Rights Reserved.