Tagalog Sayings

Learn Tagalog

tab Home
tab Bookmark Us!

Beginning Lessons

tab Spanish vs Tagalog
tab I Love You Sayings
tab Days of the Week
tab Months of the Year
tab Telling TIme

Tagalog Conversations

tab Asking Questions
tab Declining Invitation
tab Knowing Each Other
tab Restaurant
tab Working

Phrases from Yahoo

tab Ang cute cute mo talaga
tab Katulad nito / noon

 

‘Tatang’ in English

March 28, 2012

 

‘Tatang’ is a Tagalog word means a father, dad/daddy, and papa.

 

Example Sentences:

 • Mahal ko si tatang. – I love daddy.
 • Maraming problema si Tatang.Daddy has many problems.
 • Nakita ko si tatang.I saw daddy.
 • Gisingin mo nga si tatang.You wake up daddy.
 • Abala si tatang ngayon.Daddy is busy right now.
 • Hindi ko alam kung nasaan si tatang.I don’t know where daddy is.
 • Nang dahil yung kay tatang.It’s because of daddy.
 • Namis ko na si tatang.I miss daddy.
 • Nandito ang tatang mo.Your dad is here.
 • Nasa bakasyon si tatang ngayon.Daddy is on his vacation.
 • Nanaginip ako tungkol kay tatang.I dreamed about daddy.
 • Gusto kong makausap ang tatang mo. – I need to talk to your daddy.
 • Ang gwapo ng tatang mo.Your dad is handsome.
 • Mahal ako ni tatang.Daddy loves me.
 • Nandito na si tatang.Daddy is here.
 • Tinawagan ako ni tatang kanina lang.My dad called at me a while ago.
 • Napaistrikto ng tatang mo.Your dad is too strict.
 • Magkikita kami ni tatang sa airport.Dad and I will meet at the airport.
 • Mapalad ka at nagkaroon ka ng tatang na ganyan.You are bless to have a dad like him.

 

Use ‘tatang’ in asking Questions:

 • Si tatang ba yun?Is that daddy?
 • Nasaan si tatang?Where is daddy?
 • Kumusta si tatang?How’s daddy?
 • Pwede ba kitang yakapin tatang?Can I hug you dad?
 • Pwede mo bang awagan si tatang.Can you call daddy?
 • Pwede ko bang makita ang tatay mo? – Can I see your dad?
 • Pwede ko bang makausap si tatang?Can I talk to daddy?
 • Saam pumunta si tatang?Where did daddy go?
 • Nakita mo ba si tatang?Have you seen daddy?

Intermediate Lessons

tab Animals
tab Colors
tab Family / Relatives
tab 'ng' in Tagalog
tab 'po' in Tagalog
tab Question Examples
tab Question Words
tab 'ako', 'ko', 'sa akin'
tab 'ka' in Tagalog
tab 'kayo', 'ninyo', 'inyo'
tab 'mo' in Tagalog
tab 'rin' and 'din'
tab 'sa akin'
tab 'sa iyo'
tab 'sa kanya'
tab 'siya'

Similarities of Spanish and Tagalog

© Copyright 2009-2011 TagalogSayings.com, All Rights Reserved.