Tagalog Sayings

Learn Tagalog

tab Home
tab Bookmark Us!

Beginning Lessons

tab Spanish vs Tagalog
tab I Love You Sayings
tab Days of the Week
tab Months of the Year
tab Telling TIme

Tagalog Conversations

tab Asking Questions
tab Declining Invitation
tab Knowing Each Other
tab Restaurant
tab Working

Phrases from Yahoo

tab Ang cute cute mo talaga
tab Katulad nito / noon

 

Use ‘enjoy’ in Sentences translated in Tagalog

May 8, 2012

 

 • Enjoy your trip.Magsaya ka sa byahe mo.
 • I really enjoyed.Talagang nasiyahan ako.
 • I enjoyed the party. – Nasiyahan ako sa kasiyahan.
 • I enjoyed your company. – Nasiyahan ako sa samahan niyo.
 • They enjoy eating ice cream. – Nasiyahan silang kumakain ng sorbetes.
 • Enjoy the party. – Magsaya sa kasiyahan.
 • I enjoy doing nothing. – Nasisiyahan ako na walang ginagawa.
 • I didn’t enjoy it. – Hindi ako nasiyahan..
 • I thought you enjoyed. – Akala ko nasiyahan ka.
 • Enjoy what you do. – Magsaya ka sa ginagawa mo.
 • Enjoy your moment. – Magsaya ka sa iyong sandali.
 • Others did not enjoy the foods. – Ang iba ay hindi nasiyahan sa mga pagkain.
 • I don’t want to enjoy. – Ayaw kong masiyahan.
 • I enjoy while walking. – Nasiyahan ako habang naglalakad.
 • I enjoyed it but he didn’t. – Nasiyahan ako pero siya hindi.
 • I and dad enjoyed watching movie. – Ako at si tatay ko ay nasiyahan sa panonood ng palabas.
 • I want to enjoy. – Gusto kong masiyahan.
 • He enjoyed the food that I brought. – Nasiyahan ako siya sa pagkain dala ko.
 • Just enjoy your life. – Magsaya ka sa buhay mo.
 • You will enjoy yourself if you know how to handle. – Masisiyahan ka sa sarili mo kung marunong kang magdala.
 • I enjoy my day when there’s no class. – Masisiyahan ako sa araw ko kung walang pasok.

 

Other Examples:

 • Did you enjoy? – Nasiyahan ka ba?
 • Have you enjoyed? – Nasiyahan ka ba?
 • Did you enjoy the trip? – Nasiyahan ka ba sa byahe mo?
 • Why you don’t want to enjoy? – Bakit ayaw mong masiyahan?
 • What makes you enjoy your day? – Ano ang nagpasasaya ng araw mo?
 • Did you enjoy the ride? – Nasiyahan ka ba sa pagsakay mo?

Intermediate Lessons

tab Animals
tab Colors
tab Family / Relatives
tab 'ng' in Tagalog
tab 'po' in Tagalog
tab Question Examples
tab Question Words
tab 'ako', 'ko', 'sa akin'
tab 'ka' in Tagalog
tab 'kayo', 'ninyo', 'inyo'
tab 'mo' in Tagalog
tab 'rin' and 'din'
tab 'sa akin'
tab 'sa iyo'
tab 'sa kanya'
tab 'siya'

Similarities of Spanish and Tagalog

© Copyright 2009-2011 TagalogSayings.com, All Rights Reserved.