Tagalog Sayings

Learn Tagalog

tab Home
tab Bookmark Us!

Beginning Lessons

tab Spanish vs Tagalog
tab I Love You Sayings
tab Days of the Week
tab Months of the Year
tab Telling TIme

Tagalog Conversations

tab Asking Questions
tab Declining Invitation
tab Knowing Each Other
tab Restaurant
tab Working

Phrases from Yahoo

tab Ang cute cute mo talaga
tab Katulad nito / noon

 

Use ‘help’ in Tagalog Sentences

April 18, 2012

 

 • Don’t worry I will help you.Wag kang mag-alala tutulungan kita.
 • I will help you later.Tutulungan kita mamaya.
 • Kindly help me. – Pakitulungan naman ako.
 • I want to help you. – Gusto kitang tulungan.
 • You always help me. – Palagi mo akong tinutulungan.
 • If you need my help just call me. – Kung kailangan mo ng tulong ko tawagan mo lang ako.
 • I want you to help him/her. – Gusto kong tulungan mo siya.
 • I help her to clean all of these. – Tinulungan ko siyang linisan ito lahat.
 • Someday you will need my help. – Balang araw kakailanganin mo din ng tulong ko.
 • I don’t want to help you. – Ayaw kong tulungan ka.
 • Let me help you. – Hayaan mong tulungan kita.
 • Let’s help him/her. – Tulungan natin siya.
 • She helps me to wash my clothes. – Tinulungan niya akong labhan ang mga damit ko.
 • I help him/her sometimes. – Tinutulungan ko siya paminsan-minsan.
 • It is not easy to help you. – Hindi madali ang tulungan ka.
 • I am sorry I can’t help you. – Ipagpatawad mo hindi kita matutulungan.
 • I need your help. – Kailangan ko ng tulong mo.
 • You need to help her move on. – Kailangan mo siyang tulungang makalimot.
 • Help me to fix this. – Tulungan mo akong ayosin to.
 • I help her forget her past. – Tinulungan ko siyang kalimutan ang kanyang nakaraan.
 • I can’t imagine you help her. – Hindi ko sukat akalaing tutulungan mo siya.
 • I thought you will not help him/her. – Akala ko hindi mo siya tutulungan.
 • I forgot to help him/her. – Nakalimutan kong tulungan siya.
 • Help me with my baggage. – Tulungan mo ako sa mga bagahe ko.
 • I hope I could help him/her. – Sana matulungan ko siya.

 

Intermediate Lessons

tab Animals
tab Colors
tab Family / Relatives
tab 'ng' in Tagalog
tab 'po' in Tagalog
tab Question Examples
tab Question Words
tab 'ako', 'ko', 'sa akin'
tab 'ka' in Tagalog
tab 'kayo', 'ninyo', 'inyo'
tab 'mo' in Tagalog
tab 'rin' and 'din'
tab 'sa akin'
tab 'sa iyo'
tab 'sa kanya'
tab 'siya'

Similarities of Spanish and Tagalog

© Copyright 2009-2011 TagalogSayings.com, All Rights Reserved.