Tagalog Sayings

Learn Tagalog

tab Home
tab Bookmark Us!

Beginning Lessons

tab Spanish vs Tagalog
tab I Love You Sayings
tab Days of the Week
tab Months of the Year
tab Telling TIme

Tagalog Conversations

tab Asking Questions
tab Declining Invitation
tab Knowing Each Other
tab Restaurant
tab Working

Phrases from Yahoo

tab Ang cute cute mo talaga
tab Katulad nito / noon

 

Using ‘I didn’t’ in Sentences

April 27, 2012

 

 • I didn’t mean to hurt you. Hindi ko sinasadyang saktan ka.
 • I didn’t do it. Hindi ko yun ginawa.
 • I didn’t know. Hindi ko alam.
 • I didn’t expect it.Hindi ko inaasahan yun.
 • I didn’t tell her. – Hindi ko siya sinabihan.
 • I didn’t do it. – Hindi ko ginawa yan.
 • I didn’t try to love you. – Hindi ko sinubukang mahalin ka.
 • I didn’t make her cry. – Hindi ako ang nagpaiyak sa kanya.
 • I didn’t ask for this. – Hindi ko hiningi ito.
 • I didn’t tell you that. – Hindi ko yung sinabi sayo.
 • I didn’t do anything. – Wala akong ginawa na kahit na ano.
 • I didn’t believe you. – Hindi kita pinaniniwalaan.
 • I didn’t call you. – Hindi kita tinawagan.
 • I didn’t care. – Wala akong pakialam.
 • I didn’t change it. – Hindi ko yan pinalitan.
 • I didn’t do anything wrong. – Wala akong ginawang hindi maganda.
 • I didn’t do my best. – Hindi ginawa ang makakaya ko.
 • I didn’t pray for you. – Hindi kita ipinagdasal.
 • I didn’t even start. – Hindi pa ako nakapagsisimula.
 • I didn’t feel anything. – Wala akong maramdaman na kahit na ano.
 • I didn’t forget you birthday. – Hindi ko nakalimutan ang kaarawan mo.
 • I didn’t get it. – Hindi ko makuha.
 • I didn’t get a chance to say sorry. – Hindi ako nagkaroon ng pagkakataong humingi ng tawad.
 • I didn’t know I was pregnant. – Hindi ko alam na buntis ako.
 • I didn’t I was good. – Hindi ko alam na magaling ako.
 • I didn’t lie to you. – Hindi ako nagsisinungaling sayo.
 • I didn’t notice the time. – Hindi ko napansin ang oras.
 • I didn’t saw you. – Hindi kita nakita.
 • I didn’t thought you are here. – Hindi ko inakalang nandito ka.
 • I didn’t vote for him. – Hindi ko siya ibinuto.
 • I didn’t want to hurt. – Hindi ko ginustong saktan ka.
 • I didn’t go there. – Hindi ako nagpunta doon.

Intermediate Lessons

tab Animals
tab Colors
tab Family / Relatives
tab 'ng' in Tagalog
tab 'po' in Tagalog
tab Question Examples
tab Question Words
tab 'ako', 'ko', 'sa akin'
tab 'ka' in Tagalog
tab 'kayo', 'ninyo', 'inyo'
tab 'mo' in Tagalog
tab 'rin' and 'din'
tab 'sa akin'
tab 'sa iyo'
tab 'sa kanya'
tab 'siya'

Similarities of Spanish and Tagalog

© Copyright 2009-2011 TagalogSayings.com, All Rights Reserved.