Tagalog Sayings

Learn Tagalog

tab Home
tab Bookmark Us!

Beginning Lessons

tab Spanish vs Tagalog
tab I Love You Sayings
tab Days of the Week
tab Months of the Year
tab Telling TIme

Tagalog Conversations

tab Asking Questions
tab Declining Invitation
tab Knowing Each Other
tab Restaurant
tab Working

Phrases from Yahoo

tab Ang cute cute mo talaga
tab Katulad nito / noon

 

‘A cake for grandpa and grandma’ Conversation

April 10, 2012

 

Aunt: Hey April where is your mom and dad?
Tagalog: April nasaan ang nanay at tatay mo?

April: They said they will go to grandmother and grandfather’s anniversary.
Tagalog: Sabi nila pupunta daw sila sa anibersaryo nina lola at lolo.

Aunt: I forgot to give them the cake for grandmother and grandfather.
Tagalog: Nakalimutan kong ibigay sa kanila ang keyk para kina lola at lolo.

April: Why don’t you send it through yourself aunty?
Tagalog: Kung ikaw nalang kaya ang magdala niyan sa sarili mo tiya.

Aunt: I can’t I have an urgent meeting today.
Tagalog: Hindi pwede may madaliang pagtitipon kami ngayon.

April: I will be there later just let me bring that cake to them.
Tagalog: Pupunta ako mamaya hayaan mo nalang na ako ang magdala ng keyk para sa kanila.

Aunt: That’s good April, just send my regards to grandpa and grandma.
Tagalog: Mabuti yan April, pakikumusta mo nalang ako kina lolo at lola.

April: Sure aunty I assure you that.
Tagalog: Opo tiya makakaasa ka.

Aunt: Thanks, be careful with the cake okay?
Tagalog: Salamat, ingantan mo ang keyk okey?

April: I’ll be careful.
Tagalog: Magiging maingat ako.

Aunt: So I have to go, take care later.
Tagalog: Sige kailangan ko ng umalis, mag-ingat ka mamaya.

April: Yes aunty.
Tagalog: Opo tita.

Intermediate Lessons

tab Animals
tab Colors
tab Family / Relatives
tab 'ng' in Tagalog
tab 'po' in Tagalog
tab Question Examples
tab Question Words
tab 'ako', 'ko', 'sa akin'
tab 'ka' in Tagalog
tab 'kayo', 'ninyo', 'inyo'
tab 'mo' in Tagalog
tab 'rin' and 'din'
tab 'sa akin'
tab 'sa iyo'
tab 'sa kanya'
tab 'siya'

Similarities of Spanish and Tagalog

© Copyright 2009-2011 TagalogSayings.com, All Rights Reserved.