Tagalog Sayings

Learn Tagalog

tab Home
tab Bookmark Us!

Beginning Lessons

tab Spanish vs Tagalog
tab I Love You Sayings
tab Days of the Week
tab Months of the Year
tab Telling TIme

Tagalog Conversations

tab Asking Questions
tab Declining Invitation
tab Knowing Each Other
tab Restaurant
tab Working

Phrases from Yahoo

tab Ang cute cute mo talaga
tab Katulad nito / noon

 

‘Asking about the work’ Conversation

April 19, 2012

 

Renan: Where are you working right now?
Tagalog: Saan ka nagtatrabaho ngayon?

Ben: Just like before, I’m still a chef in one of the restaurants in the Philippines.
Tagalog: Pareho parin ng dati, tagapagluto ako sa isa sa mga restawran ng Pilipinas.

Renan: That’s great, you’re doing well on that restaurant.
Tagalog: Maganda yan, nagiging magaling ka restawran na yan.

Ben: Yeah, but I am planning to shift another career.
Tagalog: Oo, pero nagpaplano akong lumipat ng ibang hanapbuhay.

Renan: Why? Being a chef is a good profession.
Tagalog: Bakit? Ang pagiging tagapagluto ay magandang propesyon.

Ben: I know that, however I am still planning it not yet decided.
Tagalog: Alam ko yun, gayunpaman nagpaplano pa ako hindi pa naman napagdesisyonan.

Renan: You should think seriously.
Tagalog: Kailangan mong pag-isipan ng maayos.

Ben: Of course, how about you?
Tagalog: Oo naman, pano naman ikaw?

Renan: I already applied for some of the companies.
Tagalog: Nakaaplay na ako sa ilang mga kompanya.

Ben: Oh so your just waiting for their calls.
Tagalog: Naghihintay ka na lang sa tawag nila.

Renan: Yeah. I need to wait for it.
Tagalog: Oo. Kailangan kong maghintay doon.

Ben: If they did not call I will recommend you on the owner of the restaurant I am working right now.
Tagalog: Kapag hindi sila tumawag irerekomenda kita sa may-ari ng restawran na tinatrabahoan ko ngayon.
 
Renan: That would be good. Thanks.
Tagalog: Mabuti yan. Salamat.

Ben: You’re welcome.
Tagalog: Walang anuman.

Intermediate Lessons

tab Animals
tab Colors
tab Family / Relatives
tab 'ng' in Tagalog
tab 'po' in Tagalog
tab Question Examples
tab Question Words
tab 'ako', 'ko', 'sa akin'
tab 'ka' in Tagalog
tab 'kayo', 'ninyo', 'inyo'
tab 'mo' in Tagalog
tab 'rin' and 'din'
tab 'sa akin'
tab 'sa iyo'
tab 'sa kanya'
tab 'siya'

Similarities of Spanish and Tagalog

© Copyright 2009-2011 TagalogSayings.com, All Rights Reserved.