Tagalog Sayings

Learn Tagalog

tab Home
tab Bookmark Us!

Beginning Lessons

tab Spanish vs Tagalog
tab I Love You Sayings
tab Days of the Week
tab Months of the Year
tab Telling TIme

Tagalog Conversations

tab Asking Questions
tab Declining Invitation
tab Knowing Each Other
tab Restaurant
tab Working

Phrases from Yahoo

tab Ang cute cute mo talaga
tab Katulad nito / noon

 

‘Asking for the name of a girl’ Conversation

April 20, 2012

 

Jordan: Hey Kevin do you know that girl?
Tagalog: Oy Kevin kilala mo ba ang babaeng yan?

Kevin: I know her but I forgot her name. She is a newbie here.
Tagalog: Kilala ko siya pero nakalimutan ko ang pangalan niya. Baguhan siya dito.

Jordan: Oh really. Ask her name for me later okay?
Tagalog: Oh talaga. Tanungin mo ang pangalan niya mamaya para sa akin okey?

Kevin: Sure. As what I have remembered the first letter of her name is Y.
Tagalog: Sa naalala ko ang unang letra ng pangalan niya ay Y.

Jordan: I don’t need the first letter of her name I want to know her full name.
Tagalog: Hindi ko kailangan ng unang letra ng pangalan niya ang gusto kung malaman ay ang buong pangalan niya.

Kevin: Okay I will ask her name after the game.
Tagalog: Sige tatanungin ko ang pangalan niya mamaya pagkatapos ng laro.

Jordan: That’s good! I’ve always seen her for more than one week here in the court.
Tagalog: Mabuti yan! Parati ko siyang nakikita sa mahigit na isang linggo na dito sa court.

Kevin: She is the new member of the basketball for girl. Do you have a crush on her?
Tagalog: Siya yung bagong meyembro ng basketbol para sa mga babae. May kras ka ba sa kanya?

Jordan: Yeah, I like her. I like the way she move and the way she smile.
Tagalog: Oo, gusto ko siya. Gusto ko ang paraan ng pag-galaw niya at ang paraan ng pag ngiti niya.

Kevin: Oh… watch out there’s a lot of guys courting her.
Tagalog: Oh… mag masid ka maraming lalaking nanliligaw sa kanya.

Jordan: I don’t care of them. She will be mine. Haha.
Tagalog: Wala akong pakialam. Mapapa sa akin siya. Haha.

Kevin: Good luck!
Tagalog: Palarin ka sana!

Intermediate Lessons

tab Animals
tab Colors
tab Family / Relatives
tab 'ng' in Tagalog
tab 'po' in Tagalog
tab Question Examples
tab Question Words
tab 'ako', 'ko', 'sa akin'
tab 'ka' in Tagalog
tab 'kayo', 'ninyo', 'inyo'
tab 'mo' in Tagalog
tab 'rin' and 'din'
tab 'sa akin'
tab 'sa iyo'
tab 'sa kanya'
tab 'siya'

Similarities of Spanish and Tagalog

© Copyright 2009-2011 TagalogSayings.com, All Rights Reserved.