Tagalog Sayings

Learn Tagalog

tab Home
tab Bookmark Us!

Beginning Lessons

tab Spanish vs Tagalog
tab I Love You Sayings
tab Days of the Week
tab Months of the Year
tab Telling TIme

Tagalog Conversations

tab Asking Questions
tab Declining Invitation
tab Knowing Each Other
tab Restaurant
tab Working

Phrases from Yahoo

tab Ang cute cute mo talaga
tab Katulad nito / noon

 

‘Borrowing Money’ Conversation

April 3, 2012

 

A: Hey friend I really need money right now.
Tagalog: Kaibigan kailangan ko talaga ng pera ngayon.

B: Why you need money?
Tagalog: Bakit mo kailangan ng pera?

A: I need to pay tuition fees in school.
Tagalog: Kailangan kong bayaran ang bayarin sa paaralan.

B: How about your parents? Have you tried to ask money from them?
Tagalog: Paano naman ang mga magulang mo? Sinubukan mo bang humingi ng pera sa kanila.

A: Nope, ever since I entered college I pay my own tuition fees. I am also working while studying.
Tagalog: Hindi, simula nung nagkoloheyo ako na ang nagbabayad ng bayarin ko sa paaralan. Nagtatrabaho ako habang nag-aaral.

B: You’re a great student.
Tagalog: Ang galing mong istudyante.

A: Thanks.
Tagalog: Salamat.

B: Okay I will let you borrow my money.
Tagalog: Sige papayagan kitang hiraman ang pera ko.

A: Talaga?
Tagalog: Really?

B: Yes but be sure you will pay for it.
Tagalog: Oo pero siguradohin mong babayan mo.

A: Of course. Thank you so much.
Tagalog: Oo naman. Maraming salamat.

B: You’re welcome.
Tagalog: Walang anuman.          

Intermediate Lessons

tab Animals
tab Colors
tab Family / Relatives
tab 'ng' in Tagalog
tab 'po' in Tagalog
tab Question Examples
tab Question Words
tab 'ako', 'ko', 'sa akin'
tab 'ka' in Tagalog
tab 'kayo', 'ninyo', 'inyo'
tab 'mo' in Tagalog
tab 'rin' and 'din'
tab 'sa akin'
tab 'sa iyo'
tab 'sa kanya'
tab 'siya'

Similarities of Spanish and Tagalog

© Copyright 2009-2011 TagalogSayings.com, All Rights Reserved.