Tagalog Sayings

Learn Tagalog

tab Home
tab Bookmark Us!

Beginning Lessons

tab Spanish vs Tagalog
tab I Love You Sayings
tab Days of the Week
tab Months of the Year
tab Telling TIme

Tagalog Conversations

tab Asking Questions
tab Declining Invitation
tab Knowing Each Other
tab Restaurant
tab Working

Phrases from Yahoo

tab Ang cute cute mo talaga
tab Katulad nito / noon

 

Conversation About Super Heroes

November 27, 2011

 

Son: Whose super hero do you want to be?
Tagalog: Sinong tagapag ligtas ang gusto mo maging?
Father: I would like to be superman!
Tagalog: Gusto ko maging si superman!
Son: Superman? He is the man of steel right?
Tagalog: Superman? Isa siyang taong bakal tama?
Father: Yes. Tagalog: Oo
Son: Why him? He is wearing his brief outside his pants.
Tagalog: Bakit siya? Nagsusuot siya ng brief sa labas ng pantalon niya.
Father: Haha!! i notice that. It is part of his costume.
Tagalog: Haha! Napansin ko yun. Parti yan ng suot niya.
Son: Just like batman and Robin they wear the same way.
Tagalog: Katulad lang ni Batman at Robin pareho sila ng sinusuot.
Father: Haha!! You’re so funny son. How about you? Who is your favorite super hero?
Tagalog: Haha!! Nakakatawa ka anak. Pano naman ikaw? Sino ang paborito mong tagapagligtas?
Son: Of course! Spiderman!
Tagalog: Ay syempre! Spiderman!
Father: Spiderman? He is an insect.
Tagalog: Spiderman? Isa siyang insekto.
Son: Yes his insect man with a super natural power!
Tagalog: Oo siya ay isang insektong tao na mayroong natural na kapangyarihan.
Father: Do you want to be like him?
Tagalog: Gusto mo bang maging katulad niya?
Son: Why not? He can fly using his web, and he can make a house out of it.
Tagalog: Bakit hindi? Nakakalipad siya sa pamamagitan ng paggamit ng sapot niya, at nakakagawa siya ng bahay sa pamamagitan non.
Father: That would be good ability he has.
Tagalog: Yun ang magandang abilidad na meron siya.
Son: Not only that, he is not wearing a brief outside his pants, he has a simple and cool costume.
Tagalog: Hindi lang yan, hindi siya nagsusuot ng brief sa labas ng pantaloon niya, mayron siyang simple at astig na suot.
Father: Hahaha! Okay.
Tagalog: Hahaha! Okey.

Intermediate Lessons

tab Animals
tab Colors
tab Family / Relatives
tab 'ng' in Tagalog
tab 'po' in Tagalog
tab Question Examples
tab Question Words
tab 'ako', 'ko', 'sa akin'
tab 'ka' in Tagalog
tab 'kayo', 'ninyo', 'inyo'
tab 'mo' in Tagalog
tab 'rin' and 'din'
tab 'sa akin'
tab 'sa iyo'
tab 'sa kanya'
tab 'siya'

Similarities of Spanish and Tagalog

© Copyright 2009-2011 TagalogSayings.com, All Rights Reserved.