Tagalog Sayings

Learn Tagalog

tab Home
tab Bookmark Us!

Beginning Lessons

tab Spanish vs Tagalog
tab I Love You Sayings
tab Days of the Week
tab Months of the Year
tab Telling TIme

Tagalog Conversations

tab Asking Questions
tab Declining Invitation
tab Knowing Each Other
tab Restaurant
tab Working

Phrases from Yahoo

tab Ang cute cute mo talaga
tab Katulad nito / noon

 

Pagtanggi ng imbitasyon (Declining an Invitation)

Here is another simple conversation between two individuals. One is inviting the other to a graduation ceremony.

Nag-imbita ng ibang kaibigan ang nagtatapos.

    (The graduating is inviting other friend.)

G. Graduate

F. Friend

G. Gusto ko sana imbitahin kayo sa aking pagtatapos mamayang hapon.

     (I would like to invite you to attend of my graduation this afternoon.)

F. Gusto ko sana pero hindi ako puwede. 

              ( I’d like to but I can’t.)

G. Sige na naman.

       (Come on.)

     May tiket pa rito.

(I have still an extra ticket here.)

F. Pasensya ka na.

      (I’m sorry.)

     May pupuntahan kasi ako mamayang hapon, mahalagang bagay.

             (I have important matters to go this afternoon.)

G. Ganoon ba?

    (Is that so?)

F. Pasensya na. Sa kaarawan mo nalang puwede.

         (I am sorry. But I can on your birthday.)

G. Pangako, kaibigan ha?

     (Promise me, friend?)

F. Oo. Pangako ‘yan. Peks man.

   (Yes. Promise cross my heart.)

G. Teka muna. Yayain ko na lang ang kapitbahay kong Amerikano.  

            (Wait. I’ll invite my neighbor American.)

F. Tama. Nasa kabilang bahay lang siya nakatira, at mahilig din 'yon ng kasiyahan.  

      (Right. He’s staying at the other house near you. He’s also fond of a party.)

      Imbitahin mo siya.

       (Just invite him.)

G. Maraming salamat.

  (Thank you very much.)

Intermediate Lessons

tab Animals
tab Colors
tab Family / Relatives
tab 'ng' in Tagalog
tab 'po' in Tagalog
tab Question Examples
tab Question Words
tab 'ako', 'ko', 'sa akin'
tab 'ka' in Tagalog
tab 'kayo', 'ninyo', 'inyo'
tab 'mo' in Tagalog
tab 'rin' and 'din'
tab 'sa akin'
tab 'sa iyo'
tab 'sa kanya'
tab 'siya'

Similarities of Spanish and Tagalog

© Copyright 2009-2011 TagalogSayings.com, All Rights Reserved.