Tagalog Sayings

Learn Tagalog

tab Home
tab Bookmark Us!

Beginning Lessons

tab Spanish vs Tagalog
tab I Love You Sayings
tab Days of the Week
tab Months of the Year
tab Telling TIme

Tagalog Conversations

tab Asking Questions
tab Declining Invitation
tab Knowing Each Other
tab Restaurant
tab Working

Phrases from Yahoo

tab Ang cute cute mo talaga
tab Katulad nito / noon

 

‘Going abroad’ Conversation

April 9, 2012

 

Louie: This is my last week in the Philippines.
Tagalog: Ito na ang huling linggo ko sa Pilipinas.

Joan: What are going in another country?
Tagalog: Ano ang gagawin mo sa ibang bansa?

Louie: I need to work there.
Tagalog: Kailangan kong magtrabaho doon.

Joan: Just stay here. I need you.
Tagalog: Dumito ka nalang. Kailangan kita.

Louie:
No, this is for our future.
Tagalog: Hindi, para ito sa kinabukasan natin.

Joan: Why don’t you work here so that we were still together?
Tagalog: Bakit hindi ka nalang magtrabaho dito ng magakasama tayo?

Louie: My uncle offers me this work and I don’t want him to be disappointed. And this also for you I want both us have a good future.
Tagalog: Inalok itong trabahong to ng tiyo ko at ayaw ko siyang mabigo. At para din naman ito sa ating dala para magkaroon tayo ng magandang bukas.

Joan: I don’t know what to do when you are not here.
Tagalog: Hindi ko alam ang gagawin ko kapag wala ka dito.

Louie: Don’t worry, I will go back. Just wait for me.
Tagalog: Wag kang mag-alala, babalik ako. Hintayin mo lang ako.

Joan: Is that a promise?
Tagalog: Pangako ba yan?

Louie: Yes, promise.
Tagalog: Oo, pangako.

Intermediate Lessons

tab Animals
tab Colors
tab Family / Relatives
tab 'ng' in Tagalog
tab 'po' in Tagalog
tab Question Examples
tab Question Words
tab 'ako', 'ko', 'sa akin'
tab 'ka' in Tagalog
tab 'kayo', 'ninyo', 'inyo'
tab 'mo' in Tagalog
tab 'rin' and 'din'
tab 'sa akin'
tab 'sa iyo'
tab 'sa kanya'
tab 'siya'

Similarities of Spanish and Tagalog

© Copyright 2009-2011 TagalogSayings.com, All Rights Reserved.