Tagalog Sayings

Learn Tagalog

tab Home
tab Bookmark Us!

Beginning Lessons

tab Spanish vs Tagalog
tab I Love You Sayings
tab Days of the Week
tab Months of the Year
tab Telling TIme

Tagalog Conversations

tab Asking Questions
tab Declining Invitation
tab Knowing Each Other
tab Restaurant
tab Working

Phrases from Yahoo

tab Ang cute cute mo talaga
tab Katulad nito / noon

 

Going in the Philippines Conversation

October 30, 2011


A: Look at this! This is a magazine about the Philippines. (Tingnan niyo ito! ito ay magasin tungkol sa Pilipinas.)
B: Wow! it's a paradaise! (Wow! isang paraiso!)
C: Look at this beach, this is boracay (Tingnan niyo itong dalampasigan,ito ang boracay.)
B: Wow! amazing! it's so beautiful! (Wow! kamangha-mangha! napkaganda!)
A: This country is compose of 7,107 islands. (Ang bansang ito ay binubuo ng 7,107 na isla.)
B: No wonder they are rich in natural resources. (Walang padgdududang mayaman nga sa likas na yaman)
A: they have also lots of rare places, animals and cultures. (Marami rin silang mga pambihirang lugar, hayop at mga kultura)
C: I was planning to have a vacation it that country. (Pinaplano kong magbakasyon sa bansang iyan.)
B: Me too. (Ako rin)
A: Looks like this magazine was so convincing that both of you agrees to go to philippines. (Mukang nakakakumbinsi ang magasin na ito na kayong dalawa ay sumang ayon na pumunta sa pilipinas.)
C: Maybe next year. (Siguro sa susunod na taon pa.)
B: Id like to celebrate my wedding anniversary at that beach. (Gusto kong ipagdiwang ang anibersayo ng aking kasal sa dalampasigang iyan.)
A: That would be romantic. (Napakaromantiko naman noon.)
B: But first, i will look for more tourist spots. (Pero, maghanap pa tayo ng mga tampok na lugar para sa mga turista.)
C: Yeah, nice idea. Maybe we could find more hidden paradise.
(Oo nga, magandang ideya. Siguro, mas marami pa tayong makiktang nakatagong paraiso.)
A: So much more that, i'm going to pay for this magazine first. (Tama na nga yan, babayaran ko pa ang magasin na ito.)

Intermediate Lessons

tab Animals
tab Colors
tab Family / Relatives
tab 'ng' in Tagalog
tab 'po' in Tagalog
tab Question Examples
tab Question Words
tab 'ako', 'ko', 'sa akin'
tab 'ka' in Tagalog
tab 'kayo', 'ninyo', 'inyo'
tab 'mo' in Tagalog
tab 'rin' and 'din'
tab 'sa akin'
tab 'sa iyo'
tab 'sa kanya'
tab 'siya'

Similarities of Spanish and Tagalog

© Copyright 2009-2011 TagalogSayings.com, All Rights Reserved.