Tagalog Sayings

Learn Tagalog

tab Home
tab Bookmark Us!

Beginning Lessons

tab Spanish vs Tagalog
tab I Love You Sayings
tab Days of the Week
tab Months of the Year
tab Telling TIme

Tagalog Conversations

tab Asking Questions
tab Declining Invitation
tab Knowing Each Other
tab Restaurant
tab Working

Phrases from Yahoo

tab Ang cute cute mo talaga
tab Katulad nito / noon

 

Going to Caloocan Conversation

October 15, 2011

 

Gina: Hey Karen I am going to go to Caloocan next year.
Tagalog: Oi Karen pupunta ako sa Caloocan sa susunod na taon.
Karen: Why you’re going there?
Tagalog: Bakit ka pupunta doon?
Gina: I want to visit my grandmother.
Tagalog: Gusto kong bisitahin ang lola ko.
Karen: Ah okay, I think Caloocan is the country’s third most popular city.
Tagalog: Ah okey, sa tingin ko ang Caloocan ang pangatlong pina papolar na lungsod sa bansa.
Gina: That’s right Gina. In 2007 they have 1,378,856 populations.
Tagalog: Tama ka Gina. Noong 2007 mayroon silang 1,378,856 na pupolasyon.
Karen: And Caloocan City is divided into 2 separate areas, the Southern Caloocan City and the Northern Caloocan City.
Tagalog: At ang Caloocan City ay nahahati sa dalawang bahagi, ang Lungsod ng Timog Caloocan at Lungsod ng Hilagang Caloocan.
Gina: My grandma’s house is in Navotas.
Tagalog: Ang bahay ng lola ko ay sa Navotas.
Karen: That’s on west part of Caloocan.
Tagalog: Yan ay nasa kanlurang bahagi ng Caloocan.
Gina: Yeah, how you know that?
Tagalog: Oo, paano mo nalaman yun?
Karen: I live there before.
Tagalog: Nakatira ako doon.
Gina: Ah…
Tagalog: Ah…

Intermediate Lessons

tab Animals
tab Colors
tab Family / Relatives
tab 'ng' in Tagalog
tab 'po' in Tagalog
tab Question Examples
tab Question Words
tab 'ako', 'ko', 'sa akin'
tab 'ka' in Tagalog
tab 'kayo', 'ninyo', 'inyo'
tab 'mo' in Tagalog
tab 'rin' and 'din'
tab 'sa akin'
tab 'sa iyo'
tab 'sa kanya'
tab 'siya'

Similarities of Spanish and Tagalog

© Copyright 2009-2011 TagalogSayings.com, All Rights Reserved.