Tagalog Sayings

Learn Tagalog

tab Home
tab Bookmark Us!

Beginning Lessons

tab Spanish vs Tagalog
tab I Love You Sayings
tab Days of the Week
tab Months of the Year
tab Telling TIme

Tagalog Conversations

tab Asking Questions
tab Declining Invitation
tab Knowing Each Other
tab Restaurant
tab Working

Phrases from Yahoo

tab Ang cute cute mo talaga
tab Katulad nito / noon

 

Going to Cebu Conversation

October 30, 2011

Cebu is located in South East Asia. Cebu is the second largest city in the Philippines.

 

A: Where are you planning to conduct our school field trip? (Saan niyo planong ganapina ng school field trip?)
B: I'll suggest that we will going to cebu. (Minumungkahi ko na pupunta tayo sa Cebu.)
A:
Not bad. Why in Cebu? (Hindi na rin masama. Bakit sa Cebu?)
B: For the reason that there are lot of historic places in there. (Sa dahilang maraming makasaysayang lugar doon.)
C: Yes, students will going to learn a lot about the history of our country in there.
(Oo nga, maraming matutunan ang mga estudyante tungkol sa kasayasayan ng ating bansa doon.)
A: Cebu, was known as the oldest settlement established by the spaniards.
(Ang Cebu ay kilala bilang pinakamatandang establisiyamento ng mga espanyol.)
B: There are also landmarks that shows how rich our culture is.
(May mga palatandaan na nagpapakita kung gaano kayaman ang ating kultura)
A: Does this school field trip is required to all students to attend?
(Ang school field trip na ito ba ay kailangang daluhan ng mga estudyante?)
C: It is just optional, this is for those who are willing to go only.
(Opsyonal lang naman ito, ito ay para sa mga kusang sasama lamang.)
A: So, let's sum it up and send a report to our principal for approval
(Kaya, sumahin na natin it and isumiti sa ating principal para sa kayang pagsang-ayon.)
C: Let's include also the places to go and the stop overs. (Isama na rin natin ang mga lugar na pupuntahan at mga hihintuan.)
B: The fare and foods. (Ang oamasahe at mga pagkain.)
A: Ok, after we finalize all of this and already been approved, let's call for a meeting.
(Ayos, pagkatapos nating matapos ang lahat ng ito at naaprobahan na, magpatawag tayo ng pagpupulong.)
C: Looks like all were settled. (Mukang naayos na ang lahat.)
B: Let's go back to our classrooms now. (Bumalik na tayo sa ting mga silid aralan.)

Intermediate Lessons

tab Animals
tab Colors
tab Family / Relatives
tab 'ng' in Tagalog
tab 'po' in Tagalog
tab Question Examples
tab Question Words
tab 'ako', 'ko', 'sa akin'
tab 'ka' in Tagalog
tab 'kayo', 'ninyo', 'inyo'
tab 'mo' in Tagalog
tab 'rin' and 'din'
tab 'sa akin'
tab 'sa iyo'
tab 'sa kanya'
tab 'siya'

Similarities of Spanish and Tagalog

© Copyright 2009-2011 TagalogSayings.com, All Rights Reserved.