Tagalog Sayings

Learn Tagalog

tab Home
tab Bookmark Us!

Beginning Lessons

tab Spanish vs Tagalog
tab I Love You Sayings
tab Days of the Week
tab Months of the Year
tab Telling TIme

Tagalog Conversations

tab Asking Questions
tab Declining Invitation
tab Knowing Each Other
tab Restaurant
tab Working

Phrases from Yahoo

tab Ang cute cute mo talaga
tab Katulad nito / noon

 

Going to Enchanted Kingdom Conversation

October 22, 2011

 

Child: Mom I want to go to Enchanted Kingdom in the Philippines. (Ma gusto kong pumunta sa Enchanted King ng Pilipinas.)
Mom: We already gone there last month right? (Nakapunta na tayo doon noong isang buwan diba?)
Child: Yup, but I want to go there again. (Oo, pero gusto ko ulit  pumunta doon.)
Mom: Where does the Enchanted Kingdom in the Philippines located? I just forgot it. (Saan ba banda ng Pilipinas ang Enchanted Kingdom? Nakalimutan ko kasi.)
Child: It located in Sta. Rosa in Laguna. (Nasa Sta. Rosa sa Laguna.)
Mom: Oh, yeah right. (Oh, tama.)
Child: So when is our plan to go there again mom? (Kailan ang plano natin na bumalik doon?)
Mom: Maybe on December we will go there. (Siguro sa Desyembre pupunta tayo doon.)
Child: But I want on November. (Pero gusto ko sa Nobyembre.)
Mom: They have said that it’s more woderful and fun on December. (Sabi nila mas maganda at nakakatuwa pag Desyembre.)
Child: Why? I think it’s just the same. (Bakit? Sa tingin ko pareho lang.)
Mom: I don’t know, but okay let’s try to visit on November and December. (Hindi ko alam, pero sige pumunta tayo sa Nobyembre at Desyembre.)
Child: Yahoo! Thank mom. (Yehey! Salamat ma.)

Intermediate Lessons

tab Animals
tab Colors
tab Family / Relatives
tab 'ng' in Tagalog
tab 'po' in Tagalog
tab Question Examples
tab Question Words
tab 'ako', 'ko', 'sa akin'
tab 'ka' in Tagalog
tab 'kayo', 'ninyo', 'inyo'
tab 'mo' in Tagalog
tab 'rin' and 'din'
tab 'sa akin'
tab 'sa iyo'
tab 'sa kanya'
tab 'siya'

Similarities of Spanish and Tagalog

© Copyright 2009-2011 TagalogSayings.com, All Rights Reserved.