Tagalog Sayings

Learn Tagalog

tab Home
tab Bookmark Us!

Beginning Lessons

tab Spanish vs Tagalog
tab I Love You Sayings
tab Days of the Week
tab Months of the Year
tab Telling TIme

Tagalog Conversations

tab Asking Questions
tab Declining Invitation
tab Knowing Each Other
tab Restaurant
tab Working

Phrases from Yahoo

tab Ang cute cute mo talaga
tab Katulad nito / noon

 

‘Going to the department’

April 4, 2012

 

A: Where are you going?
Tagalog: Saan ka ba pupunta?

B: I will go to the department store.
Tagalog: Pupunta ako sa department store.

A: What are you going to buy there?
Tagalog: Ano ba ang bibilhin mo doon?

B: I will buy meat for our dinner this evening. And you where are you going?
Tagalog: Bibili ako ng pagkain para sa hapunan naming mamayang gabi. At ikaw saan ka pupunta?

A: I also buy some food on the department store. Can I go with you?
Tagalog: Bilibili din ako ng pagkain sa department store. Pwede ba akong sumabay sayo?

B: Sure why not.
Tagalog: Oo ba bakit hindi.

A: By the way I saw you daughter in the department store yesterday.
Tagalog: Siya nga pala nakita ko ang anak mo sa department store kahapon.

B: Yeah she also told me and she saw you. She bought materials for her projects.
Tagalog: Oo sinabi niya rin sakin at nakita ka din niya. Bumili siya ng materyales para kanyang proyekto.

A: Oh okay, lets go to the department store.
Tagalog: Okey, pumunta na tayo sa department store.

Intermediate Lessons

tab Animals
tab Colors
tab Family / Relatives
tab 'ng' in Tagalog
tab 'po' in Tagalog
tab Question Examples
tab Question Words
tab 'ako', 'ko', 'sa akin'
tab 'ka' in Tagalog
tab 'kayo', 'ninyo', 'inyo'
tab 'mo' in Tagalog
tab 'rin' and 'din'
tab 'sa akin'
tab 'sa iyo'
tab 'sa kanya'
tab 'siya'

Similarities of Spanish and Tagalog

© Copyright 2009-2011 TagalogSayings.com, All Rights Reserved.