Tagalog Sayings

Learn Tagalog

tab Home
tab Bookmark Us!

Beginning Lessons

tab Spanish vs Tagalog
tab I Love You Sayings
tab Days of the Week
tab Months of the Year
tab Telling TIme

Tagalog Conversations

tab Asking Questions
tab Declining Invitation
tab Knowing Each Other
tab Restaurant
tab Working

Phrases from Yahoo

tab Ang cute cute mo talaga
tab Katulad nito / noon

 

‘I need your help’ Conversation

Apr 12, 2012

 

Felisa: Hey Rhea, I need your help with this.
Tagalog: Rhea, kailangan ko ng tulong mo dito.

Rhea: What kind of help?
Tagalog: Anong klaseng tulong?

Felisa: Kindly help me to clean the kitchen.
Tagalog: Pakitulungan mo naman akong linisan ang kusina.

Rhea: I am also busy here, I am doing my homework.
Tagalog: Abala ako dito, ginagawa ko ang takdang aralin ko.

Felisa: Just do it later after we’ve cleaned the kitchen.
Tagalog: Gawin mo na yan mamaya pagkatapos nating malinisan ang kusina.

Rhea: You can’t do it by yourself?
Tagalog: Hindi mo ba yan magagawa ng ikaw lang?

Felisa: I can’t do it by myself, I need you. There’s a lot of things need to clean.
Tagalog: Hindi ko magagawa ng ako lang, kailangan kita. Maraming bagay ang dapat linisan.

Rhea: Okay, but just let me finish my homework first then I will help you.
Tagalog: Sige, pero patapusin mo muna ako sa takdang aralin ko tapos tutulungan kita.

Felisa: Make it faster. Mom and dad have visitors later.
Tagalog: Bilisan mo. Si nanay at tatay ay may mga bisita mamaya.

Rhea: Okay sister.
Tagalog: Sige ate.

Intermediate Lessons

tab Animals
tab Colors
tab Family / Relatives
tab 'ng' in Tagalog
tab 'po' in Tagalog
tab Question Examples
tab Question Words
tab 'ako', 'ko', 'sa akin'
tab 'ka' in Tagalog
tab 'kayo', 'ninyo', 'inyo'
tab 'mo' in Tagalog
tab 'rin' and 'din'
tab 'sa akin'
tab 'sa iyo'
tab 'sa kanya'
tab 'siya'

Similarities of Spanish and Tagalog

© Copyright 2009-2011 TagalogSayings.com, All Rights Reserved.