Tagalog Sayings

Learn Tagalog

tab Home
tab Bookmark Us!

Beginning Lessons

tab Spanish vs Tagalog
tab I Love You Sayings
tab Days of the Week
tab Months of the Year
tab Telling TIme

Tagalog Conversations

tab Asking Questions
tab Declining Invitation
tab Knowing Each Other
tab Restaurant
tab Working

Phrases from Yahoo

tab Ang cute cute mo talaga
tab Katulad nito / noon

 

‘I’m busy’ Conversation

April 3, 2012


A:Are you busy tomorrow?
Tagalog: Abala ka ba bukas?

B: Yes, I am very busy tomorrow.
Tagalog: Oo, napakaabala ko bukas.

A: Oh I thought you are not busy.
Tagalog: Akala ko hindi ka abala bukas.

B: Why you are asking if I’m not busy?
Tagalog: Bakit ka nagtatanong kung hindi ako abala?

A: I just want to invite you on my mom’s 5Oth birthday.
Tagalog: Gusto lang kitang imbitahin sa ika labing limang kaarawan ng nanay ko.

B: Oh I apologize I have an exam tomorrow and it’s a whole day examination.
Tagalog: Pasensiya kana may pag-susulit kasi ako bukas at buong araw na eksaminasyon yun.

A: Okay I understand.
Tagalog: Okey naiintindihan kita.

B: Thanks for understanding, just invite me next time and I hope too I will not be busy when you will invite me.
Tagalog: Salamat sa pag-intindi, imbitahin mo nalang ako sa susunod at sana naman hindi ako abala pag inimbita mo ako.

A: I hope too.
Tagalog: Umaasa rin ako.

B: How about on the evening?
Tagalog: Ano kaya kung sa gabi?

A: Oh yeah, you can visit on the evening.
Tagalog: Oo, pwede kang bumisita sa gabi.

B: Sure, I will just visit after I got home.
Tagalog: Oo naman, bibisita ako doon pag dumating na ako sa bahay.

A: I will wait for you.
Tagalog: Hihintayin kita.

Intermediate Lessons

tab Animals
tab Colors
tab Family / Relatives
tab 'ng' in Tagalog
tab 'po' in Tagalog
tab Question Examples
tab Question Words
tab 'ako', 'ko', 'sa akin'
tab 'ka' in Tagalog
tab 'kayo', 'ninyo', 'inyo'
tab 'mo' in Tagalog
tab 'rin' and 'din'
tab 'sa akin'
tab 'sa iyo'
tab 'sa kanya'
tab 'siya'

Similarities of Spanish and Tagalog

© Copyright 2009-2011 TagalogSayings.com, All Rights Reserved.