Tagalog Sayings

Learn Tagalog

tab Home
tab Bookmark Us!

Beginning Lessons

tab Spanish vs Tagalog
tab I Love You Sayings
tab Days of the Week
tab Months of the Year
tab Telling TIme

Tagalog Conversations

tab Asking Questions
tab Declining Invitation
tab Knowing Each Other
tab Restaurant
tab Working

Phrases from Yahoo

tab Ang cute cute mo talaga
tab Katulad nito / noon

 

‘Looking for someone’ Converstaion

April 12, 2012

 

Aina: Have you seen Dianne?
Tagalog: Nakita mo si Dianne?

Helen: I saw here earlier on the second floor.
Tagalog: Nakita ko siya kani-kanina lang sa pangalawang palapag.

Aina: What did she do there?
Tagalog: Anong ginagawa niya doon?

Helen: I think she was looking for Mr. Dela Cruz.
Tagalog: Sa tingin ko hinahanap niya si Ginoong Dela Cruz.

Aina: Mr. Dela Cruz is on the first floor.
Tagalog: Nasa unang palapag si Ginoong Dela Cruz.

Helen: Oh okay, why you’re looking for Dianne? Did something happen?
Tagalog: Ganun ba, bakit mo hinahanap si Dianne? May nangyari ba?

Aina: Dianne and I need to talk to Mr. Dela Cruz regarding with our absences.
Tagalog: Si Dianne at ako ay kailangang kausapin si Ginoong Dela Cruz tungkol sa mga liban naming.

Helen: Oh that’s the reason why.
Tagalog: Oh yun pala ang dahilan.

Aina: Yeah, or else Mr. Dela Cruz will call our parents about it.
Tagalog: Oo, kung hindi ay tatawagin ni Ginoong Dela Cruz ang mga magulang namin.

Helen: Just go upstairs and find Dianne there.
Tagalog: Pumunta ka na lang sa taas at hanapin mo si Dianne doon.

Aina: Okay, let’s just talk later with our assignments. Okay?
Tagalog: Sige, mamaya nalang natin pag-usapan ang takdang aralin natin. Okey?

Helen: Okay. Go now.
Tagalog: Sige. Pumunta kana ngayon.

Aina: Okay bye.
Tagalog: Sige paalam.

Intermediate Lessons

tab Animals
tab Colors
tab Family / Relatives
tab 'ng' in Tagalog
tab 'po' in Tagalog
tab Question Examples
tab Question Words
tab 'ako', 'ko', 'sa akin'
tab 'ka' in Tagalog
tab 'kayo', 'ninyo', 'inyo'
tab 'mo' in Tagalog
tab 'rin' and 'din'
tab 'sa akin'
tab 'sa iyo'
tab 'sa kanya'
tab 'siya'

Similarities of Spanish and Tagalog

© Copyright 2009-2011 TagalogSayings.com, All Rights Reserved.