Tagalog Sayings

Learn Tagalog

tab Home
tab Bookmark Us!

Beginning Lessons

tab Spanish vs Tagalog
tab I Love You Sayings
tab Days of the Week
tab Months of the Year
tab Telling TIme

Tagalog Conversations

tab Asking Questions
tab Declining Invitation
tab Knowing Each Other
tab Restaurant
tab Working

Phrases from Yahoo

tab Ang cute cute mo talaga
tab Katulad nito / noon

 

‘Please forgive me’ Conversation

April 20, 2012

 

Tina: I am really sorry for what I did last night.
Tagalog: Patawad talaga sa ginawa ko nung isang gabi.

Joey: I was really hurt that time.
Tagalog: Nasaktan talaga ako nung mga oras na yun.

Tina: Please forgive me.
Tagalog: Pakiusap patawarin mo ako.

Joey: I don’t know Tina. Just give me time to be alone.
Tagalog: Hindi ko alam tina. Bigyan mo muna ako ng panahon mag-isa.

Tina: What do you want me to do so that you will forgive me?
Tagalog: Ano ang gusto mong gawin ko para mapatawad mo ako?

Joey: Just leave me alone. That’s it. I’m too broken.
Tagalog: Pabayaan mo na lang akong mag-isa. Yun yun. Sobra akong nasaktan.

Tina: But until when?
Tagalog: Pero hanggang kailan?

Joey: I don’t know. I don’t want to talk to you right now.
Tagalog: Hindi ko alam. Ayaw ko munang makipag-usap sayo ngayon.

Tina: Okay, but promise me that you will not leave me.
Tagalog: Sige, pero ipangako mong hindi mo ako iiwan mag-isa.

Joey: I don’t want to promise you might hurt.
Tagalog: Ayaw kong mangako baka masaktan ka lang.

Tina: I don’t know what to do now…
Tagalog: Hindi ko alam kung ano ang gagawin ko ngayon.

Joey: Just leave.
Tagalog: Umalis ka na lang.

Tina: Okay…
Tagalog: Sige…

Joey: Thanks.
Tagalog: Salamat.

 

Intermediate Lessons

tab Animals
tab Colors
tab Family / Relatives
tab 'ng' in Tagalog
tab 'po' in Tagalog
tab Question Examples
tab Question Words
tab 'ako', 'ko', 'sa akin'
tab 'ka' in Tagalog
tab 'kayo', 'ninyo', 'inyo'
tab 'mo' in Tagalog
tab 'rin' and 'din'
tab 'sa akin'
tab 'sa iyo'
tab 'sa kanya'
tab 'siya'

Similarities of Spanish and Tagalog

© Copyright 2009-2011 TagalogSayings.com, All Rights Reserved.