Tagalog Sayings

Learn Tagalog

tab Home
tab Bookmark Us!

Beginning Lessons

tab Spanish vs Tagalog
tab I Love You Sayings
tab Days of the Week
tab Months of the Year
tab Telling TIme

Tagalog Conversations

tab Asking Questions
tab Declining Invitation
tab Knowing Each Other
tab Restaurant
tab Working

Phrases from Yahoo

tab Ang cute cute mo talaga
tab Katulad nito / noon

 

‘Spots for vacation’ Conversation

April 24, 2012

 

Ellen: So what’s your plan for your vacation?
Tagalog: Ano na ang plano mo ngayong bakasyon?

Jilbert: I’m still searching beautiful spots in the Philippines.
Tagalog: Naghahanap pa ako ng magagandang lugar sa Pilipinas.

Ellen: Okay. I thought you already planed about it.
Tagalog: Okey. Akala ko naplanohan mo ang tungkol doon.

Jilbert: Not yet. I still need to choose the best spot for my summer vacation.
Tagalog: Wala pa. Kailangan ko pang maghanap ng pinakamagandang lugar para sa bakasyon ko sa tag-init.

Ellen: How about in Boracay? It’s wonderful there. A lot of Americans went there.
Tagalog: Ano kaya kung sa Boracay? Maganda doon. Maraming mga Amerikano ang nagpunta doon.

Jilbert: Yeah but I’ve already went there last year.
Tagalog: Oo pero nakapunta na ako doon nung isang taon.

Ellen: Oh okay, me I am planning to have a vacation somewhere in Baquio.
Tagalog: Ah okey, ako nagpaplano akong magbakasyo sa may bandang Baquio.

Jilbert: It’s also nice there.
Tagalog: Maganda din doon.

Ellen: Would you like to come with me?
Tagalog: Gusto mo bang sumama sa akin?

Jilbert: Let me think about it.
Tagalog: Mag-iisip mo na ako.

Ellen: Okay, just tell me when you already decided.
Tagalog: Sige, sabihan mo lang ako kung nakapagdisiyon ka na.

Jilbert: Sure.
Tagalog: Oo ba.

Intermediate Lessons

tab Animals
tab Colors
tab Family / Relatives
tab 'ng' in Tagalog
tab 'po' in Tagalog
tab Question Examples
tab Question Words
tab 'ako', 'ko', 'sa akin'
tab 'ka' in Tagalog
tab 'kayo', 'ninyo', 'inyo'
tab 'mo' in Tagalog
tab 'rin' and 'din'
tab 'sa akin'
tab 'sa iyo'
tab 'sa kanya'
tab 'siya'

Similarities of Spanish and Tagalog

© Copyright 2009-2011 TagalogSayings.com, All Rights Reserved.