Tagalog Sayings

Learn Tagalog

tab Home
tab Bookmark Us!

Beginning Lessons

tab Spanish vs Tagalog
tab I Love You Sayings
tab Days of the Week
tab Months of the Year
tab Telling TIme

Tagalog Conversations

tab Asking Questions
tab Declining Invitation
tab Knowing Each Other
tab Restaurant
tab Working

Phrases from Yahoo

tab Ang cute cute mo talaga
tab Katulad nito / noon

 

Want to have a vacation in Philippines Conversation

February 9, 2012

 

Clei: When will be our vacation dad? (Kaylan ba ang bakasyon atin pa?)
Dad: Just wait, we still need to wait for the summer. (Maghintay ka lang, kaylangan pa nating maghintay sa summer.)
Clei: I really want to have a vacation now. (Gusto ko na talagang magbakasyon ngayon.)
Dad: No, you need to finish your school days before we will go the Philippines for our vacation. (Hindi, kailangan mong tapusin ang araw mo sa paaralan bago tayo pumunta ng Pilipinas para sa ating bakasyon.)
Jana: Clei is so excited dad. She doesn’t want to attend her classes anymore. (Sabik na si Clei pa. Hindi na niya gustong pumasok.)
Dad: That’s not good. Before we go, you need to be an honor student. (Hindi yan maganda. Bago tayo umalis, kailangan mo munang maging magaling na studyante.)
Clei: But dad. (Pero pa.)
Dad: That’s enough. (Tama na.)
Clei: I know Jana you’re excited too. (Alam ko Jana na sabik ka din.)
Jana: Of course. And if you will not pass this time you will not go with us. That what dad promise to you. Haha. (Oo naman. At pag hindi ka nakapasa ngayon hindi ka sasama sa amin. Yan ang pangako ni papa sayo. Haha.)
Clei: It’s not fair! (Hindi naman patas yan!)
Jana: So do your best! (Kaya gawin mo ang makakaya mo!)
Dad: Yeah, that’s right! (Oo, tama yan.)

Intermediate Lessons

tab Animals
tab Colors
tab Family / Relatives
tab 'ng' in Tagalog
tab 'po' in Tagalog
tab Question Examples
tab Question Words
tab 'ako', 'ko', 'sa akin'
tab 'ka' in Tagalog
tab 'kayo', 'ninyo', 'inyo'
tab 'mo' in Tagalog
tab 'rin' and 'din'
tab 'sa akin'
tab 'sa iyo'
tab 'sa kanya'
tab 'siya'

Similarities of Spanish and Tagalog

© Copyright 2009-2011 TagalogSayings.com, All Rights Reserved.