Tagalog Sayings

Learn Tagalog

tab Home
tab Bookmark Us!

Beginning Lessons

tab Spanish vs Tagalog
tab I Love You Sayings
tab Days of the Week
tab Months of the Year
tab Telling TIme

Tagalog Conversations

tab Asking Questions
tab Declining Invitation
tab Knowing Each Other
tab Restaurant
tab Working

Phrases from Yahoo

tab Ang cute cute mo talaga
tab Katulad nito / noon

 

‘What type of girl’ Conversation

April 9, 2012

 

Ian: What type of girl you like?
Tagalog: Anong tipo ng babae ang gusto mo?

Aldwin: I want sexy and pretty.
Tagalog: Gusto ko yung seksi at maganda.

Herman: I want also pretty but not too sexy. The most I want a girl who love cooking so that I am always full. Haha.
Tagalog: Gusto ko din yung maganda pero hindi masiyadong seksi. At higit sa lahat yung gusto ang pagluluto para busog ako parati. Haha.

Ian: Good choice Herman and Aldwin, but both of you haven’t mentioned the attitude of the girl. You should choose a girl who is responsible and kind.
Tagalog: Magandang ang pagpili Herman at Alwin, pero hindi niyo nabanggit na dalawa ang pag-uugali ng babae. Kailangan humanap ng babae na responsable at mabait.

Herman: Of course, all of us want a responsible and kind.
Tagalog: Oo naman, lahat tayo gusto ng responsable at mabait.

Aldwin: Yeah a housewife type.
Tagalog: Oo yung asawang tipo.

Ian: That is really what I want.
Tagalog: Talagang yan ang gusto ko.

Aldwin: But of course she should be beautiful and sexy. Haha.
Tagalog: Pero kailangang maganda at seksi siya. Haha.

Ian: You really like sexy Aldwin. Haha.
Tagalog: Talagang gusto mo ang seksi Aldwin. Haha.

Aldwin: Of course. Haha. All of my past girlfriends are sexy.
Tagalog: Oo naman. Haha. Lahat ng nakalipas kong nobya ay seksi.

Herman: And all of them are beautiful. You are too naughty Aldwin.
Tagalog: At lahat sila ay magaganda. Napakapilyo mo talaga Aldwin.

Ian: And… two, three, four girlfriends at same time. Haha.
Tagalog: At… dalawa, talto, apat na mga nobya sa parehong panahon. Haha.

Aldwin: Haha. That was before. I will be a good guy now.
Tagalog: Haha. Noon yun. Magiging mabait na akong lalaki ngayon.

Herman: We don’t know? Haha. Let’s just back to work now.
Tagalog: Hindi naming alam? Haha. Bumalik nalang tayo sa trabaho.

Ian: Yeah, let’s go.
Tagalog: Oo, tara na.

Intermediate Lessons

tab Animals
tab Colors
tab Family / Relatives
tab 'ng' in Tagalog
tab 'po' in Tagalog
tab Question Examples
tab Question Words
tab 'ako', 'ko', 'sa akin'
tab 'ka' in Tagalog
tab 'kayo', 'ninyo', 'inyo'
tab 'mo' in Tagalog
tab 'rin' and 'din'
tab 'sa akin'
tab 'sa iyo'
tab 'sa kanya'
tab 'siya'

Similarities of Spanish and Tagalog

© Copyright 2009-2011 TagalogSayings.com, All Rights Reserved.