Tagalog Sayings

Learn Tagalog

tab Home
tab Bookmark Us!

Beginning Lessons

tab Spanish vs Tagalog
tab I Love You Sayings
tab Days of the Week
tab Months of the Year
tab Telling TIme

Tagalog Conversations

tab Asking Questions
tab Declining Invitation
tab Knowing Each Other
tab Restaurant
tab Working

Phrases from Yahoo

tab Ang cute cute mo talaga
tab Katulad nito / noon

 

‘Where are you’ Conversation

April 3, 2012

 

A: Where are you right now?
Tagalog: Nasaan ka ngayon?

B: I’m in the store.
Tagalog: Nasa tindahan ako.

A: You need you to go home.
Tagalog: Kailangan mong umuwi ng bahay.

B: For what reason?
Tagalog: Sa anong rason?

A: Dad needs you.
Tagalog: Kailangan ka ni tatay.

B: Why he needs me? There’s something wrong?
Tagalog: Bakit niya ako kailangan? May problema ba?

A: I don’t know, please go home or else dad will get mad at you.
Tagalog: Hindi ko alam, pakiusap umuwi kana o kung hindi magagalit si tatay sayo.

B: Okay hold, I will go home.
Tagalog: Okey sandali lang, uuwi na ako.

A: Make it faster.
Tagalog: Bilisan mo.

B: Okay, I think there’s something with dad.
Tagalog: Okey, sa tingin ko may mali kay tatay.

A: I really don’t know. Just get here and everything is okay.
Tagalog: Hindi ko talaga alam. Pumunta ka lang dito at ang lahat ay maayos.

B: Okay.
Tagalog: Sige.

Intermediate Lessons

tab Animals
tab Colors
tab Family / Relatives
tab 'ng' in Tagalog
tab 'po' in Tagalog
tab Question Examples
tab Question Words
tab 'ako', 'ko', 'sa akin'
tab 'ka' in Tagalog
tab 'kayo', 'ninyo', 'inyo'
tab 'mo' in Tagalog
tab 'rin' and 'din'
tab 'sa akin'
tab 'sa iyo'
tab 'sa kanya'
tab 'siya'

Similarities of Spanish and Tagalog

© Copyright 2009-2011 TagalogSayings.com, All Rights Reserved.