Tagalog Sayings

Learn Tagalog

tab Home
tab Bookmark Us!

Beginning Lessons

tab Spanish vs Tagalog
tab I Love You Sayings
tab Days of the Week
tab Months of the Year
tab Telling TIme

Tagalog Conversations

tab Asking Questions
tab Declining Invitation
tab Knowing Each Other
tab Restaurant
tab Working

Phrases from Yahoo

tab Ang cute cute mo talaga
tab Katulad nito / noon

 

Backward and Forward in Tagalog

November 14, 2011

 

forward – paharap, abante, pasa
backward – patalikod

move forward – urong paharap
move backward – urong patalikod
move – urong, igalaw, gumalaw, kilos, ilipat

 

Example Sentences:

Please move backward.
Tagalog: Pakiusap umurong ka patalikod.

Forward the chair please.
Tagalog: Pakiabante naman ng upuan.

Forward the message to me.
Tagalog: Pakipasa ng mensahe sakin.

One step backward.
Tagalog: Isang hakbang patalikod.

She steps forward on the table.
Tagalog: Humakbang siya paabante sa lamesa.

I’m walking forward and backward.
Tagalog: Naglalakad ako paabante at patalikod.

Intermediate Lessons

tab Animals
tab Colors
tab Family / Relatives
tab 'ng' in Tagalog
tab 'po' in Tagalog
tab Question Examples
tab Question Words
tab 'ako', 'ko', 'sa akin'
tab 'ka' in Tagalog
tab 'kayo', 'ninyo', 'inyo'
tab 'mo' in Tagalog
tab 'rin' and 'din'
tab 'sa akin'
tab 'sa iyo'
tab 'sa kanya'
tab 'siya'

Similarities of Spanish and Tagalog

© Copyright 2009-2011 TagalogSayings.com, All Rights Reserved.