Tagalog Sayings

Learn Tagalog

tab Home
tab Bookmark Us!

Beginning Lessons

tab Spanish vs Tagalog
tab I Love You Sayings
tab Days of the Week
tab Months of the Year
tab Telling TIme

Tagalog Conversations

tab Asking Questions
tab Declining Invitation
tab Knowing Each Other
tab Restaurant
tab Working

Phrases from Yahoo

tab Ang cute cute mo talaga
tab Katulad nito / noon

 

Busy ka ba?

October 10, 2011

 

Busy ka ba? – Are you busy?
Pure Tagalog: Abala ka ba?

Most Filipinos use ‘busy ka ba?’, than ‘abala ka ba?’.

Are you busy on your assignment?
Taglish: Busy ka ba sa assignment mo?
Pure Tagalog: Abala ka bas a iyong takdang aralin?

Are you busy with something?
Tagalog: May kung ano ka bang pinagkakaabalahan?

Are busy with other thing?
Tagalog: Busy ka ba sa ibang bagay?/Abala ka sa ibang bagay?

Are you busy with your work?
Tagalog: Busy ka bas a iyong trabaho?/Abala ka bas a iyong trabaho?

Are you busy today/tomorrow/?
Tagalog: Busy ka ba ngayon/bukas?/Abala ka ba ngayon/bukas?

Are you busy with your girlfriend?
Tagalog: Busy ka ba kasama ang kasintahan ko?/Abala ka ba kasama ang kasintahan niya?

Are you busy with them?
Tagalog: Busy ka bas a kanila?/Abala ka bas a kanila?

 

Intermediate Lessons

tab Animals
tab Colors
tab Family / Relatives
tab 'ng' in Tagalog
tab 'po' in Tagalog
tab Question Examples
tab Question Words
tab 'ako', 'ko', 'sa akin'
tab 'ka' in Tagalog
tab 'kayo', 'ninyo', 'inyo'
tab 'mo' in Tagalog
tab 'rin' and 'din'
tab 'sa akin'
tab 'sa iyo'
tab 'sa kanya'
tab 'siya'

Similarities of Spanish and Tagalog

© Copyright 2009-2011 TagalogSayings.com, All Rights Reserved.