Tagalog Sayings

Learn Tagalog

tab Home
tab Bookmark Us!

Beginning Lessons

tab Spanish vs Tagalog
tab I Love You Sayings
tab Days of the Week
tab Months of the Year
tab Telling TIme

Tagalog Conversations

tab Asking Questions
tab Declining Invitation
tab Knowing Each Other
tab Restaurant
tab Working

Phrases from Yahoo

tab Ang cute cute mo talaga
tab Katulad nito / noon

 

Devil and Evil in Tagalog

June 6, 2011

Devil
Tagalog: demonyo
Noun: satanas, diyablo

Evil
Tagalog: kasamaan
Noun: kasamaan

Evil spirit
Tagalog: masamang ispirito

You’re a devil.
Tagalog: Demonyo ka.

You’re like a devil.
Tagalog: Ikaw ay katulad ng satanas.

Never let the evil controls you.
Tagalog: Huwag mong hayaang kontrolin ka ng kasamaan.

God is always there to protect us from evil.
Tagalog: Ang Panginoon ay laging nandiyan para protektahan tayo sa kasamaan.

 

Intermediate Lessons

tab Animals
tab Colors
tab Family / Relatives
tab 'ng' in Tagalog
tab 'po' in Tagalog
tab Question Examples
tab Question Words
tab 'ako', 'ko', 'sa akin'
tab 'ka' in Tagalog
tab 'kayo', 'ninyo', 'inyo'
tab 'mo' in Tagalog
tab 'rin' and 'din'
tab 'sa akin'
tab 'sa iyo'
tab 'sa kanya'
tab 'siya'

Similarities of Spanish and Tagalog

© Copyright 2009-2011 TagalogSayings.com, All Rights Reserved.