Tagalog Sayings

Learn Tagalog

tab Home
tab Bookmark Us!

Beginning Lessons

tab Spanish vs Tagalog
tab I Love You Sayings
tab Days of the Week
tab Months of the Year
tab Telling TIme

Tagalog Conversations

tab Asking Questions
tab Declining Invitation
tab Knowing Each Other
tab Restaurant
tab Working

Phrases from Yahoo

tab Ang cute cute mo talaga
tab Katulad nito / noon

 

Direct and Indirect in Tagalog

November 14, 2011

 

direct – diritso, tiyak
indirect – hindi tuwiran, hindi tiyak

directly – diritsahan
indirectly – hindi tuwiran, hindi tiyak

 

Example Sentences:

It’s important to be direct.
Tagalog: Importante ang maging diritso.

You’re just being indirect.
Tagalog: Ikaw ay naging hindi tuwiran.

Being direct is not wrong.
Tagalog: Ang pagiging diritso ay hindi masama.

It’s not wrong of being indirect.
Tagalog: Hindi masama ang hindi maging tuwiran.

Just deliver the food directly.
Tagalog: Ihatid mo nalang ang pagkain ng diritsahan.

Put it directly.
Tagalog: Ilagay mo diritso.

Talk to him directly.
Tagalog: Kausapin mo siya ng diritsahan.

Intermediate Lessons

tab Animals
tab Colors
tab Family / Relatives
tab 'ng' in Tagalog
tab 'po' in Tagalog
tab Question Examples
tab Question Words
tab 'ako', 'ko', 'sa akin'
tab 'ka' in Tagalog
tab 'kayo', 'ninyo', 'inyo'
tab 'mo' in Tagalog
tab 'rin' and 'din'
tab 'sa akin'
tab 'sa iyo'
tab 'sa kanya'
tab 'siya'

Similarities of Spanish and Tagalog

© Copyright 2009-2011 TagalogSayings.com, All Rights Reserved.