Tagalog Sayings

Learn Tagalog

tab Home
tab Bookmark Us!

Beginning Lessons

tab Spanish vs Tagalog
tab I Love You Sayings
tab Days of the Week
tab Months of the Year
tab Telling TIme

Tagalog Conversations

tab Asking Questions
tab Declining Invitation
tab Knowing Each Other
tab Restaurant
tab Working

Phrases from Yahoo

tab Ang cute cute mo talaga
tab Katulad nito / noon

 

‘Goodbye’ in Tagalog Sentences

February 2, 2012

 

goodbye – paalam
goodbye kiss – paalam na halik
goodbye hug – paalam na yakap
goodbye day – araw ng pag-papaalam
goodbye words – paalam na mga salita
saying goodbye – magsasabi ng paalam

  • Goodbye to you. – Paalam sayo.
  • Goodbye to you my friend. – Paalam sayo kaibigan.
  • Goodbye my love. –  Paalam mahal.
  • I just want to say goodbye. – Gusto ko lang magsabi ng paalam.
  • Just say goodbye if you go. – Magpaalam ka kung aalis ka.
  • I love you goodbye. – Mahal kita paalam.
  • I have to go goodbye. – Kailangan ko ng umalis paalam.
  • Goodbye for the last time. – Paalam sa huling oras.
  • Please say goodbye. – Pakiusap mag-paalam ka.
  • I don’t want to say goodbye. – Ayokong magpaalam.
  • It’s over goodbye. – Tapos na paalam.
  • Goodbye to everyone. – Paalam sa lahat.
  • Okay bye. – Sige paalam.
  • Say goodbye to them. – Magpaalam ka sa kanila.
  • Thank you and goodbye. – Salamat at paalam.
  • I have to say goodbye. – Kailangan kong magpaalam.
  • I need to go goodbye. – Kailangan ko ng umalis paalam.

Intermediate Lessons

tab Animals
tab Colors
tab Family / Relatives
tab 'ng' in Tagalog
tab 'po' in Tagalog
tab Question Examples
tab Question Words
tab 'ako', 'ko', 'sa akin'
tab 'ka' in Tagalog
tab 'kayo', 'ninyo', 'inyo'
tab 'mo' in Tagalog
tab 'rin' and 'din'
tab 'sa akin'
tab 'sa iyo'
tab 'sa kanya'
tab 'siya'

Similarities of Spanish and Tagalog

© Copyright 2009-2011 TagalogSayings.com, All Rights Reserved.