Tagalog Sayings

Learn Tagalog

tab Home
tab Bookmark Us!

Beginning Lessons

tab Spanish vs Tagalog
tab I Love You Sayings
tab Days of the Week
tab Months of the Year
tab Telling TIme

Tagalog Conversations

tab Asking Questions
tab Declining Invitation
tab Knowing Each Other
tab Restaurant
tab Working

Phrases from Yahoo

tab Ang cute cute mo talaga
tab Katulad nito / noon

 

‘Kasalan’ in English

February 10, 2012

 

kasalan – sin, mistakes, fault,

 

Examples Sentences:

 1. It’s a sin. – Kasalanan yan.
 2. It’s your fault. – Kasalanan mo to.
 3. It’s not my fault. – Hindi ko kasalanan.
 4. I have no mistake. – Wala akong kasalanan.
 5. My mistake is just I love him/her. – Ang kasalanan ko lang ay mahal ko siya.
 6. My mistakes make stronger. – Ang mga mali ko ang nagpapalakas sakin.
 7. I learn a lot with my mistakes. – Natuto ako ng marami sa mga kasalanan ko.
 8. I will not make mistakes anymore. – Hindi na ako gagawa ng kasalanan.
 9. Loving you was my mistake. – Ang pagmamahal ko sayo ang mali ko.
 10. I hate doing mistakes. – Naiinis akong gumagawa ng mga kasalanan.
 11. I can’t promise I will not do mistakes. – Hindi ko maipapangakong hindi na ako makakagawa ng kasalanan.
 12. I don’t know what my mistake was. – Hindi ko alam kong ano ang mali ko.
 13. Making mistakes is not good. – Ang gumawa ng kasalanan ay hindi mabuti.
 14. Your mistake is not my mistake. – Ang kasalanan mo ay hindi ko kasalanan.
 15. I learned from my mistakes. – Natuto ako sa mga mali ko.

Intermediate Lessons

tab Animals
tab Colors
tab Family / Relatives
tab 'ng' in Tagalog
tab 'po' in Tagalog
tab Question Examples
tab Question Words
tab 'ako', 'ko', 'sa akin'
tab 'ka' in Tagalog
tab 'kayo', 'ninyo', 'inyo'
tab 'mo' in Tagalog
tab 'rin' and 'din'
tab 'sa akin'
tab 'sa iyo'
tab 'sa kanya'
tab 'siya'

Similarities of Spanish and Tagalog

© Copyright 2009-2011 TagalogSayings.com, All Rights Reserved.