Tagalog Sayings

Learn Tagalog

tab Home
tab Bookmark Us!

Beginning Lessons

tab Spanish vs Tagalog
tab I Love You Sayings
tab Days of the Week
tab Months of the Year
tab Telling TIme

Tagalog Conversations

tab Asking Questions
tab Declining Invitation
tab Knowing Each Other
tab Restaurant
tab Working

Phrases from Yahoo

tab Ang cute cute mo talaga
tab Katulad nito / noon

 

‘Libre’ in English

February 2, 2012

 

librefree/freedom

Example Sentences:

 1. Libre ako bukas. – I’m free tomorrow.
 2. Libre ako buong araw. – I’m free for whole day.
 3. Wala akong gagawin sa susunod na araw kaya libre ako. – I have nothing to do next day that’s why I’m free.

 

libre treat
manglilibreto treat

Example Sentences:

 1. Ilibre mo ako ngayon. – Treat me now.
 2. Nilibre niya ako kahapon. – He treated me yesterday.
 3. Libre mo naman kami. – Treat us.
 4. Nilibre niya ako sa pamasahe. – He treated me for my fare.
 5. Kailangan mo akong ilibre. – You should treat.
 6. Libre ko. – It’s my treat.

 

libre no pay

synonyms: walang bayad

Examples:

 1. Libre to, walang bayad. – Its for free, no payments.
 2. Libre ako sa bayarin sa paaralan. – I’m free with my tuition fees in school.
 3. Akala ko libre. – I thought it’s for free.
 4. Libre ba yan? – Is it for free?
 5. Binibigay ni yun ng walay bayad. – They give it for free.

Intermediate Lessons

tab Animals
tab Colors
tab Family / Relatives
tab 'ng' in Tagalog
tab 'po' in Tagalog
tab Question Examples
tab Question Words
tab 'ako', 'ko', 'sa akin'
tab 'ka' in Tagalog
tab 'kayo', 'ninyo', 'inyo'
tab 'mo' in Tagalog
tab 'rin' and 'din'
tab 'sa akin'
tab 'sa iyo'
tab 'sa kanya'
tab 'siya'

Similarities of Spanish and Tagalog

© Copyright 2009-2011 TagalogSayings.com, All Rights Reserved.