Tagalog Sayings

Learn Tagalog

tab Home
tab Bookmark Us!

Beginning Lessons

tab Spanish vs Tagalog
tab I Love You Sayings
tab Days of the Week
tab Months of the Year
tab Telling TIme

Tagalog Conversations

tab Asking Questions
tab Declining Invitation
tab Knowing Each Other
tab Restaurant
tab Working

Phrases from Yahoo

tab Ang cute cute mo talaga
tab Katulad nito / noon

 

Questions when traveling translated in Tagalog

June 13, 2011

What’s the new in the Philippines?
Tagalog: Ano ang bago sa Pilipinas?

Where are the beautiful places in the Philippines?
Tagalog: Saan ang magagandang lugar sa Pilipinas?

Can you bring to Boracay?
Tagalog: Pwede mo ba akong dalhin sa Boracay?

How much is the fare?
Tagalog: Magkano ang pamasahe?

Can help me with my bags and things?
Tagalog: Maaari mo ba akong tulungan sa aking mga bag at mga gamit?

Where is the best restaurant here?
Tagalog: Saan ang pinakamagaling na kainan dito?

Can you bring me to your place?
Tagalog: Maaari mo ba akong dalhin sa iyong lugar?

This is the (place)?
This is the Philippines?
Tagalog: Ito ang Pilipinas?

How many hours to get there?
Tagalog: Ilang oras papunta doon?

How to get there?
Tagalog: Paano makapunta doon?

Do you want to help to get there?
Tagalog: Gusto mo bang tulungan ako para makapunta doon?

Can you help me?
Tagalog: Maaari mo ba akong tulungan?

Intermediate Lessons

tab Animals
tab Colors
tab Family / Relatives
tab 'ng' in Tagalog
tab 'po' in Tagalog
tab Question Examples
tab Question Words
tab 'ako', 'ko', 'sa akin'
tab 'ka' in Tagalog
tab 'kayo', 'ninyo', 'inyo'
tab 'mo' in Tagalog
tab 'rin' and 'din'
tab 'sa akin'
tab 'sa iyo'
tab 'sa kanya'
tab 'siya'

Similarities of Spanish and Tagalog

© Copyright 2009-2011 TagalogSayings.com, All Rights Reserved.