Tagalog Sayings

Learn Tagalog

tab Home
tab Bookmark Us!

Beginning Lessons

tab Spanish vs Tagalog
tab I Love You Sayings
tab Days of the Week
tab Months of the Year
tab Telling TIme

Tagalog Conversations

tab Asking Questions
tab Declining Invitation
tab Knowing Each Other
tab Restaurant
tab Working

Phrases from Yahoo

tab Ang cute cute mo talaga
tab Katulad nito / noon

 

Requests, phrases, questions and etc when calling

June 3, 2011

Who is this?
Tagalog: Sino to?

You’re calling a wrong number.
Tagalog: Tumatawag ka sa maling numero.

Who’s calling?
Tagalog: Sinong tumatawag?

How can I help you?
Tagalog: Paano kita matutulungan?

May I speak to
Tagalog: Maari ko bang makausap si

Thanks for your help.
Tagalog: Salamat sa iyong tulong.

Whom do you want to speak to?
Tagalog: Sino ang gusto mong makausap?

What can I do for you?
Tagalog: Ano po ang magagawa naming sa inyu?

Thank you for calling.
Tagalog: Salamat sa pagtawag.

One moment please.
Tagalog: Isang sandali lang po.

Will you please speak a little slower please?
Tagalog: Maari bang magsalita ka ng dahan-dahan?

Can you call me back?
Tagalog: Pwede mo ba akong tawagan ulit?

She is busy right now.
Tagalog: Bisi po siya ngayon.

I’ll tell him you called.
Tagalog: Sasabihin ko po sa kanya na tumawag ka.

I will make sure he gets your message.
Tagalog: Sisiguradohin kong makukuha niya ang iyong mensahe.

I will be back later.
Tagalog: Babalik ako mamaya.

Could you tell him to call me?
Tagalog: Maari mo ba siyang sabihang tawagan ako?

I’ll talk to you later.
Tagalog: Tatawag ako sayo mamaya.

 

Intermediate Lessons

tab Animals
tab Colors
tab Family / Relatives
tab 'ng' in Tagalog
tab 'po' in Tagalog
tab Question Examples
tab Question Words
tab 'ako', 'ko', 'sa akin'
tab 'ka' in Tagalog
tab 'kayo', 'ninyo', 'inyo'
tab 'mo' in Tagalog
tab 'rin' and 'din'
tab 'sa akin'
tab 'sa iyo'
tab 'sa kanya'
tab 'siya'

Similarities of Spanish and Tagalog

© Copyright 2009-2011 TagalogSayings.com, All Rights Reserved.