Tagalog Sayings

Learn Tagalog

tab Home
tab Bookmark Us!

Beginning Lessons

tab Spanish vs Tagalog
tab I Love You Sayings
tab Days of the Week
tab Months of the Year
tab Telling TIme

Tagalog Conversations

tab Asking Questions
tab Declining Invitation
tab Knowing Each Other
tab Restaurant
tab Working

Phrases from Yahoo

tab Ang cute cute mo talaga
tab Katulad nito / noon

 

Sign in tagalog

May 9, 2011

In Tagalog: lagda/lagdaan, pirma/pirmahan, katibayan, babala, tanda, senyas

Example sentences:

Where is the sign to go there?
In Tagalog: Saan ang tanda papunta doon?

The sign is in the left.
In Tagalog: Ang katibayan ay nasa kaliwa.

This is the sign.
In Tagalog: Ito na ang babala.

You must sign when you’re here.
In Tagalog: Kailangan mong sumenyas kapag nandito kana.
(Sumenyas is the past tense of senyas in tagalog.)

This ring is the sign of our love.
In Tagalog: Itong singsing ang tanda ng ating pagmamahalan.

Kindly sign this.
In Tagalog: Paki-pirmahan naman nito.

Sign the papers.
In Tagalog: Lagdaan mo ang mga papeles.

 

Intermediate Lessons

tab Animals
tab Colors
tab Family / Relatives
tab 'ng' in Tagalog
tab 'po' in Tagalog
tab Question Examples
tab Question Words
tab 'ako', 'ko', 'sa akin'
tab 'ka' in Tagalog
tab 'kayo', 'ninyo', 'inyo'
tab 'mo' in Tagalog
tab 'rin' and 'din'
tab 'sa akin'
tab 'sa iyo'
tab 'sa kanya'
tab 'siya'

Similarities of Spanish and Tagalog

© Copyright 2009-2011 TagalogSayings.com, All Rights Reserved.