Tagalog Sayings

Learn Tagalog

tab Home
tab Bookmark Us!

Beginning Lessons

tab Spanish vs Tagalog
tab I Love You Sayings
tab Days of the Week
tab Months of the Year
tab Telling TIme

Tagalog Conversations

tab Asking Questions
tab Declining Invitation
tab Knowing Each Other
tab Restaurant
tab Working

Phrases from Yahoo

tab Ang cute cute mo talaga
tab Katulad nito / noon

 

‘Suffering’ in Tagalog

December 29, 2011

 

suffering paghihirap, kalbaryo, hinagpis, pagtitiis, pagdurusa, parusa
root word: suffer – hirap

 

mahirapan – to suffer
endure suffering – tiisin ang paghihirap
suffering of him/her – nahihirapan sa kanya
suffering of disease – nahihirapan sa sakit
suffering the past – nahihirapan sa nakaraan

 

Why I am suffering like this?Bakit ako nahihirapan ng ganito?
I always suffer. Palagi akong nahihirapan.
Don’t make me suffer.Wag mo akong pahirapan.
I am suffering right now. Nahihirapan ako ngayon.
I am more suffering than you. Mas lalo akong nahihirapan kaysa sayo.
He doesn’t want to suffer anymore. Hindi niya gustong mahirapang muli.
You’ll just suffer. Mahihirapan ka lang.
She is suffering because of you. Siya ay nahihirapan dahil sayo.
You deserve suffering.Nararapat sayo ang paghihirap.
The slaves are suffering.Ang mga utusan ay naghihirapan.
 I am suffering of being alone. Ako ay nahihirapan sa pag-iisa.
Rose is suffering of her past. Si Rose ay nahihirapan sa kanyang nakaraan.

Intermediate Lessons

tab Animals
tab Colors
tab Family / Relatives
tab 'ng' in Tagalog
tab 'po' in Tagalog
tab Question Examples
tab Question Words
tab 'ako', 'ko', 'sa akin'
tab 'ka' in Tagalog
tab 'kayo', 'ninyo', 'inyo'
tab 'mo' in Tagalog
tab 'rin' and 'din'
tab 'sa akin'
tab 'sa iyo'
tab 'sa kanya'
tab 'siya'

Similarities of Spanish and Tagalog

© Copyright 2009-2011 TagalogSayings.com, All Rights Reserved.