Tagalog Sayings

Learn Tagalog

tab Home
tab Bookmark Us!

Beginning Lessons

tab Spanish vs Tagalog
tab I Love You Sayings
tab Days of the Week
tab Months of the Year
tab Telling TIme

Tagalog Conversations

tab Asking Questions
tab Declining Invitation
tab Knowing Each Other
tab Restaurant
tab Working

Phrases from Yahoo

tab Ang cute cute mo talaga
tab Katulad nito / noon

 

Tagalog common words in reasoning

December 22, 2011

 

Common words of continuing lines in reasoning translated in Tagalog.

 

* Clearly – Malinaw
Ex: I clearly understand what he means.
Tagalog: Malinaw kung naintindihan kung ano ibig niyang sabihin.

* Then – tapos, pagkatapos
Ex: Then he left me.
Tagalog: Pagkatapos iniwanan niya ako.

* And – at
Ex: He and me
Tagalog: Siya at ako

* In addition – dagdag pa
Ex: In addition of ingredients
Tagalog: Dagdag pa ang mga rekado

* Moreover – bukod doon / bukod pa doon
Ex: He is smart guy, moreover, gentleman and caring.
Tagalog: Siya ay matalinong lalaki, bukod doon, maginoo at malalahanin.

* Because – dahil, kasi
Ex: Because she is crazy.
Tagalog: Dahil baliw siya. / Kasi baliw siya.

* Beside that / besides that – bukod pa dyan, bukod pa doon
Ex: Beside that, I am simple and lovable.
Tagalog: Bukod pa dyan, simple ako at mapagmahal.

* In the same way – sa katulad na paraan / sa katulad na bagay ,
Ex: In the same way, you are kind, pray to God.
Tagalog: Sa katulad na paraan, ikaw ay mabait, magdasal sa Panginoon.

* Also – pati, rin
Ex: Rena is cute, and also Luna.
Tagalog: Kyut si rena, pati si Luna.

* After all – Pagkatapos ng lahat
Ex: After all I’ve done, he lied to me.
Tagalog: Pagkatapos ng lahat ng nagawa ko, nagsinungaling siya sakin.

* That’s why – Kaya naman
Ex: That’s why I learned a lot.
Tagalog: Kaya naman natoo ako ng marami.

 

Intermediate Lessons

tab Animals
tab Colors
tab Family / Relatives
tab 'ng' in Tagalog
tab 'po' in Tagalog
tab Question Examples
tab Question Words
tab 'ako', 'ko', 'sa akin'
tab 'ka' in Tagalog
tab 'kayo', 'ninyo', 'inyo'
tab 'mo' in Tagalog
tab 'rin' and 'din'
tab 'sa akin'
tab 'sa iyo'
tab 'sa kanya'
tab 'siya'

Similarities of Spanish and Tagalog

© Copyright 2009-2011 TagalogSayings.com, All Rights Reserved.