Tagalog Sayings

Learn Tagalog

tab Home
tab Bookmark Us!

Beginning Lessons

tab Spanish vs Tagalog
tab I Love You Sayings
tab Days of the Week
tab Months of the Year
tab Telling TIme

Tagalog Conversations

tab Asking Questions
tab Declining Invitation
tab Knowing Each Other
tab Restaurant
tab Working

Phrases from Yahoo

tab Ang cute cute mo talaga
tab Katulad nito / noon

 

‘The’ in Tagalog

November 14, 2011

 

'The’ translated in Tagalog as ‘ang’.

Example: The Philippines
Tagalog: Ang Pilipinas

 

Other examples:

The baby boy is playing the toy.
Tagalog: Ang batang lalaki ay naglalaro ng laruan.
playing – laro
toy – laruan
baby boy – batang lalaki

The Filipinos have a good heart.
Tagalog: Ang mga Pilipino ay may magandang puso.
good heart – magandang puso

The girl is beautiful.
Tagalog: Ang babae ay maganda.

I’m not the one you love.
Tagalog: Hindi ako ang taong mahal mo.

That’s not the right way.
Tagalog: Hindi yan ang tamang paraan.
hindi – not
way – paraan

Girly is the sister of my boyfriend.
Tagalog: Si Girly ang kapatid ng kasintahan ko.

 

Intermediate Lessons

tab Animals
tab Colors
tab Family / Relatives
tab 'ng' in Tagalog
tab 'po' in Tagalog
tab Question Examples
tab Question Words
tab 'ako', 'ko', 'sa akin'
tab 'ka' in Tagalog
tab 'kayo', 'ninyo', 'inyo'
tab 'mo' in Tagalog
tab 'rin' and 'din'
tab 'sa akin'
tab 'sa iyo'
tab 'sa kanya'
tab 'siya'

Similarities of Spanish and Tagalog

© Copyright 2009-2011 TagalogSayings.com, All Rights Reserved.