Tagalog Sayings

Learn Tagalog

tab Home
tab Bookmark Us!

Beginning Lessons

tab Spanish vs Tagalog
tab I Love You Sayings
tab Days of the Week
tab Months of the Year
tab Telling TIme

Tagalog Conversations

tab Asking Questions
tab Declining Invitation
tab Knowing Each Other
tab Restaurant
tab Working

Phrases from Yahoo

tab Ang cute cute mo talaga
tab Katulad nito / noon

 

“Siya” (Pron. he, she)

English Tagalog
He is standing behind me. Siya’y tumatayo sa likod ko.
He taught the people. Nangaral siya sa mga tao.
But he who is crooked will fall. Ngunit siya(ng) masama ay mabuwal.
Lest he become weary of you. Baka siya’y mayamot sa iyo. 
He brings this for me. Siya ang nagdala nito para sa akin.
He is happy because of her. Maligaya siya dahil sa kanya.  
But he did not answer me. Ngunit hindi siya sumagot sa akin.
She is the owner. Siya ang may-ari.  
She has no siblings. At siya’y walang mga kapatid. 
She is the one who helped me. Siya ang isa na tumulong sa akin.
So she begs. Kaya’t siya’ nagpapalimos.
On the day when she is spoken for? Sa araw na siya’y ipakikiusap? 
She is my Sister. Siya ay kapatid kong babae.   

 

Intermediate Lessons

tab Animals
tab Colors
tab Family / Relatives
tab 'ng' in Tagalog
tab 'po' in Tagalog
tab Question Examples
tab Question Words
tab 'ako', 'ko', 'sa akin'
tab 'ka' in Tagalog
tab 'kayo', 'ninyo', 'inyo'
tab 'mo' in Tagalog
tab 'rin' and 'din'
tab 'sa akin'
tab 'sa iyo'
tab 'sa kanya'
tab 'siya'

Similarities of Spanish and Tagalog

© Copyright 2009-2011 TagalogSayings.com, All Rights Reserved.