Tagalog Sayings

Learn Tagalog

tab Home
tab Bookmark Us!

Beginning Lessons

tab Spanish vs Tagalog
tab I Love You Sayings
tab Days of the Week
tab Months of the Year
tab Telling TIme

Tagalog Conversations

tab Asking Questions
tab Declining Invitation
tab Knowing Each Other
tab Restaurant
tab Working

Phrases from Yahoo

tab Ang cute cute mo talaga
tab Katulad nito / noon

 

Where in Tagalog

June 14, 2011

Where – Saan

Example sentences

Where is – Saan ang
Where is the / Where is your – Saan ang

Where is the library?
Tagalog: Saan ang aklatan?

Where is your mom?
Tagalog: Saan ang nanay mo?

Where is the house of Lily?
Tagalog: Saan ang bahay ni Lily?

Where are you?
Tagalog: Saan ka na?

I forgot where I put my pen.
Tagalog: Nakalimutan ko kung saan ko nalagay ang pansulat ko.

Where should I put this?
Tagalog: Saan ko dapat ilagay ito?

Where are you now?
Tagalog: Saan kana ngayon?

Where is your love?
Talagalog: Saan na ang pag-ibig mo?

Intermediate Lessons

tab Animals
tab Colors
tab Family / Relatives
tab 'ng' in Tagalog
tab 'po' in Tagalog
tab Question Examples
tab Question Words
tab 'ako', 'ko', 'sa akin'
tab 'ka' in Tagalog
tab 'kayo', 'ninyo', 'inyo'
tab 'mo' in Tagalog
tab 'rin' and 'din'
tab 'sa akin'
tab 'sa iyo'
tab 'sa kanya'
tab 'siya'

Similarities of Spanish and Tagalog

© Copyright 2009-2011 TagalogSayings.com, All Rights Reserved.