Tagalog Sayings

Learn Tagalog

tab Home
tab Bookmark Us!

Beginning Lessons

tab Spanish vs Tagalog
tab I Love You Sayings
tab Days of the Week
tab Months of the Year
tab Telling TIme

Tagalog Conversations

tab Asking Questions
tab Declining Invitation
tab Knowing Each Other
tab Restaurant
tab Working

Phrases from Yahoo

tab Ang cute cute mo talaga
tab Katulad nito / noon

 

Funny things to say to a girl

November 17, 2011

 

Was your parents are alien? Because there’s no one like you on earth.
Tagalog: Alien ba ang mga magulang mo? Wala kasing katulod mo dito sa mundo.

You look cold. Would you like to use me as your blanket?
Tagalog: Mukha kang giniginaw. Gusto mong bang gamitin ako bilang kumot mo?

Be unique, just say ‘yes’.
Tagalog: Maging kakaiba, sabihin mo lang na ‘oo’.

You’re so beautiful and I thought you were a princess.
Tagalog: Ang ganda mo at akala ko isa kang prinsesa.

You’re like a falling star.
Tagalog: Para kang nahulog na bituin.

Your eyes are like shining stars.
Tagalog: Ang yong mga mata ay parang kumikinang na mga bituin.

There’s something wrong with my eyes, I can’t take them off you.
Tagalog: May problema sa mga mata ko, hindi ko maalis sayo.

You’re like a dictionary, you add meaning to my life.
Tagalog: Para kang diksyonaryo, dinagdagan mo ng kahulugan ang buhay ko.

Nice meeting you, I’m (name) and you’re beautiful.
Tagalog: Ikinagagalak kung makilala ka, ako si (pangalan) at ikaw si ganda.

You’re so awesome that you made me forget my pick-up lines.
Tagalog: Ang galing mo kaya nakakalimutan ko ang mga pick-up lines ko.

Do you have a map? I’m getting lost in your eyes.
Tagalog: May mapa ka ba? Nawawala kasi sa yung mga mata.

I dropped something, it’s my jaw!
Tagalog: May nahulog ako, ang panga ko!

Intermediate Lessons

tab Animals
tab Colors
tab Family / Relatives
tab 'ng' in Tagalog
tab 'po' in Tagalog
tab Question Examples
tab Question Words
tab 'ako', 'ko', 'sa akin'
tab 'ka' in Tagalog
tab 'kayo', 'ninyo', 'inyo'
tab 'mo' in Tagalog
tab 'rin' and 'din'
tab 'sa akin'
tab 'sa iyo'
tab 'sa kanya'
tab 'siya'

Similarities of Spanish and Tagalog

© Copyright 2009-2011 TagalogSayings.com, All Rights Reserved.